“Calhoun

Institutional Archive of the Naval Postgraduate School

Calhoun: The NPS Institutional Archive

DSpace Repository

Theses and Dissertations l. Thesis and Dissertation Collection, all items

1993-03

An approximation for computing reduction in bandwidth requirements using intelligent multiplexers

Henson, Lesley Jeanne Painchaud

Monterey, California. Naval Postgraduate School http://hdl.handle.net/10945/25700

This publication is a work of the U.S. Government as defined in Title 17, United States Code, Section 101. Copyright protection is not available for this work in the United States.

Downloaded from NPS Archive: Calhoun

Calhoun is the Naval Postgraduate School's public access digital repository for է DUDLEY research materials and institutional publications created by the NPS community. լն ات‎ Calhoun is named for Professor of Mathematics Guy K. Calhoun, NPS's first

WW KN OX appointed and published scholarty author.

` | LIBRARY Dudley Knox Library / Naval Postgraduate School

411 Dyer Road / 1 University Circle Monterey, California USA 93943

http://www.nps.edu/library

ኤታ. 15444... እሱ ተዕ ችን Cy WP HU dës ار و بب یں 8 1م‎ lQ 4

EE

Ld ተን ሁነን

Ú M 1 A NHI RIL TIES TAN] ts ኻም ነጁ 5 | ի I Ա ը CH ,15 1ላ”ነ-5ነ፤ 1 1/ሳ*)፤፥ we! ihe ایق یں روپ‎ te او‎ AN 21. ձել WT š یو لور و یر ری و ہل و رش‎ CITE CCE و‎ AR 0 NM በለ Uo H ७१% ५४६6 ६१०, بلس لل‎ SITET FIN EEN HOU TTC) hians d Wey wi On Աոա ԽԴ LUST PO NEE WS LLANE OC t | du. NIIT MINUTI ESI PTAC ۷ n ACHT ንጻ) መጀ. AR äi M ԽԱԽՈՒՏ, NY ا‎

हि 71५1001 جا ور مم‎ լ x

ጾች” Y ն NT Ca yt 7 ԱՎԱ ሻሊ) bs RS TE (४१ viet) Lara di bi ° v4. Art ab Fe a OSES لو لد‎

4, 1:3,554, 1.8 Bel fe? پر یں‎ LS ا لی لو فو او یر‎ d ۲ ME Maie: D Kn d DA و‎ 7 de E WU 1 LE WU է թ իկ ኣመ

እክ ተዘ ለይክ)! ቃራ ra ا‎ EA MEE REEF PR ie EE EE d PUN D ۹ (et 4,ሻ4!ነነ፤።፤ 32. 2 4,454 ٦ ii Hn 2 4.5 Mx ता EE

ቤጤ ክ...1ደደፈንደ. 17 ॥/१,, १७ روش‎ SOIT ECE SF 11९) E +i Ww A.J KL ,ዳዕ4.6:፡. PR ነነ 4 برا ای‎ ՍԱՆԻՆ ای‎ S ONE 3

1 5 - ո Եշ" SE - ብዞ WANTER HN te ባጻ ተጅ. ԱԽ ny եչ: ںا‎ Ն 4 GER Ve KT ۷ մ ES d የጎ ON: ۳) (A WEE , x NRHP NN 5h iy 7 Py د‎ ac a IAE sire d Ve ANIM

AT

FCI BS e SEE. է ie br d ቅና 4 3 3 3 1 DOCE KOR CE ELLOS ا‎ 0९4 ا راید یئ رر رکا‎ HOP: م اس‎ d DO: FRA y ge rH: Hn D 3 یی‎ የሎ ሎዎ

. [ሜያ IW ն 2१५१५ roeim a ለ፪ نو‎ RT WC CL éi Էչ ا‎ mad D P RI oe, e h ie E 28 BT ADU E E EUR ՄՏԱՆ poe ks? Ei AE Ատ մ is او یا‎ > رنڈ یں‎ کر‎ Գ: doa T FA E | mol bem

H

rs i *

RR

T 714 Lat te Խտ. M CEN NETL ETE ایر‎ HI

f afl "1 VET TTT ST Ya asiar È ajiye di‏ لين

0 ጥብ ክጣ%። (4 EIN t DIM E ET արի 21171. ነዛህዛ ነጻ ի ե ጅን DP SA wii Roe 41 ሃ!ነካ* 1!

መልጋ 7 e <. 5 GE

նվ K] + me ai GK d کی ای‎ Mee d! SPT ل‎ TL af tn tat Di LA i Ki 4 71

E vue DW پل‎ ኮነ 1 و‎ ERENI EEE) խի ԳԵՏԸ E E EE VAN 4. የን b اہ‎ er 0 Pu ታተ ፖስ ጎያ a Cr.

i RISI 9 و ا‎ ክት የክ እጆ Cia) Daag 4 aer ከካ ከና] D j ? ስና! PESE » Hn ባና M 4 # fens? a 2 ի ՆԱ SL SC DEE 1 dh

EKRAN TT n A $i ai MA A ph

አዳ ዓነ १४१५ «६ ا‎ YIN ie A Ba TY HERTEN e^ 2፡34፡4ላ8.4:. dd Ain 2E ç می تج‎ ص٥1٣۰.‎ տն Pon Prue YEN] hha ا او و ویر ا وو ای‎ be و‎ À Gei ag փն ACM) PST 1:ካ4 || Դեո “ያ ቀው”: x UM 4 dw DATUM vs LUN u* H 0399 ԱՍԵԼԸ ի ۹ ا ون‎ NET ይክን M Ce աԼ ከኤ ትተ ሆዶ ሃህ WO ge s n 1 dai do Ki, d Լ D Se Va GE NSA 5 sy

ON (KN) ալ mea! لما‎ nei "MN di d A ዓላ ا‎ In E AI Dea INL DAC) 1 | Du ի di 7 : CEST PRU He. XM lie E Li M Wee Sch i "i D WA uu 1222 V ; 1 pa A ኩን ኬኩ 5852: m pet r

#ጦ iey ԱԱ ԱՏՈՒ ሻለ ԽԱՂ ՅՈՒՄ: baa ae thas یقن اب‎ 1 Mu t WA 41004 ውን d: ՒԱ Ւմ DN | 4: Վ Ա Ո M ok ys i lo DUE KW 5

0 ا ا الي ال ل ویر و ریہ‎ NC KEN OC e کے‎ 16. Se É र्थ 2 (sU E մգ Md Ve abad جک‎ 3:85 ty ae

.. H 4 - H է 0 ո An d ն 20४१११४ 40 ०५५६५८1 11.6 (८ j ታነ .. É

va Ras SEA, Coie یں‎ [Ne el a eH kt Kach? MeL rers dy ንያ ቀቀ ON d Հեմի քն 4 SRR is m Sr GH թան Gare PN سیر‎ d #8 i T e ET £: Ee

- ԱՂԱ» e? BA اھ‎ H " La, ի ն PRIM * ROTI մ ix و‎ 5 > P LL OTT in een ነይት d f ता u: ا‎ WEN dl E Pr i 4 E KA Pur 0 Ka Peds ew Mint d SEH ኣዳ 8 i یی‎ y پت‎ ا او ا‎ Վ 5 اف‎ Luis) box Aon SS ا‎ PC RS

4 ի N ի ա 5 i ۰ tad ¢ A ի Ա ۹ 1 RIL ا یی ا‎ tia 0ق‎ A, ل‎ Be Die ተ! 0 ا پا ہر ہر کیا ا یل‎ ES 7ھ‎ S 4 d : EW DISE LM DET IG {EEN MRT PEH Ev EN ENN शरा Ras | EE ee det Ee F SR NHI EHEC A SAAT SK EENG d Wu A EA ET RTE A RE EL HOC ይ. ይዳ? HE ریو ا دی‎ E ا یب مرا یں‎ MA GM EDL IC KI yi ORK rein (Ob ا‎ NAW CT e M wee Epl arg M 3 2 OCCT CN N HORE ا‎ RAAT ee ፋል UY ARACIN یس‎ 1 0 r PED] E ادا‎ d ا ۸۸51 یرس ی0‎ ki RAN Pere det ጳሮ፥ d IAE ፍድ ያን 10.५१ ا‎ NECARE SN RN AH ARH RAY HS SA ITI RN ST ری ای‎ Re e ا‎ yi rae Rh Ne P" KA - ee Ա - ad 0 E à 7 = » GANG CAR OW (E Le مع وو‎ ՀԱՆ PETIERE mu GARE 1:१५; 5 0100000 NN ተ) ው) ሚክ (EEN ֆե PI NOD m A 2 E De Se? KR ل‎ irae UP OS TERA MMM HE Engl tn thn WHER Hat eee REA eq a E + ITI 6 51481 TED agii ምሎ M ፲, ا ار سے‎ ንሰን?) ا‎ է 3 5 Ms nE. یہہ‎ L3 EA DA 5 Է| 5 ہی .1۔46‎ Ւ. i ի የነዩ5 ኮን E A, ԱԱ ԲԱՆ Է ի dh ob Ei ፈጻ A ե ին UP 1 { REN 1 իրի ለ51 አና Ի: 5 8 £ HI Ë Sr AS. ID "pe AC i WI 0 ریا لو کول کو یں‎ MSS MT NI 18.5: ۶۰ b 4 03: 2 አዶ made ç, 5 1 A کر یی مم یہی یا ارہ ری‎ jt or ի १११ ፡፥፥ [3 ի WG አታክ H, dee Š pbi وم تی ہیں بر سو ہو‎ Ge 2 / e Em ለሉ ի Re iran Wt ի-ի ` D 9 0 یی اس‎ Բա ՈՒԹ ԻՒՐ *

A - ( “0 የን ا را‎ H h *ኳ-ጌ 11 #4%።5 "ዔን ነ#የ;ኒኣ + slr a ` Hai Sech ९३३१ 3 ի H ն ا‎ twee co اچ شس‎ ላቫኝ ‹ቲ.ህ;፡ ի 106९ bss (RT ի ITN NTE NR 0 ا‎ ann Ia ل‎ ՄԻ, La 4 CAPTE ኩኑ 8 8.86] v ch Հլ በባ. እ? ھا ںی ا‎ ክሽ! በሸ ት) IM D ENTE RETI ԱԱ ՉՆԱ ԱՂՈՒՆՈՒԹԱԵԱՒՈՂՈԱՒՒՆ ‘ary wees K. @ ot p bk L A 4¿hbt<.21e215 Yt $ s'hi deal 21 Š ODE o 8: HET LR a աի | پوس نو و یج رہ‎ աէ LIOS E GENES رس ایج یں ری ریہ میں یہ‎ I A rei ~ ४५५६ १४ १] ५७ Ak ERO IDE. EW Ա

የ6751 ይያ TES

4 हि बर DEI ل‎ ի اق‎ 9 ԹԱՌ edu Bal A E (178 OR

0 d | մը: 1 ان5‎ (e میں کاو ور‎ a و‎ D DW? նամ ԱՄԱՆԻ Ի i DR snl 1 2515111518 ñ rH YY SED (EKOS ህክ] եր ի ነፋስ

Mäi WTA E راغ ل‎ DST

TI EAD ln

DE

PERLE فى تا بن‎ H LU EIC LUI

P e Mel (e e KK

dr Al ei WA ii j Haf TT T EMT. Ա

EEN ԱՆԱՆ

AE e

(४ ዋግ KH T ZK MI T ER PRAET TERT

^j Rote i

27 SI Hr? PR i:

1 ti F ነ! mM YU ai ای‎ PI

փ १७५४६. ६१७ E SC

A SE 11 terae تو‎ d A D Io NEM Ե T Rede 3 TE MTNA ہت‎ RR RISE:

AOR DF ' 7 14. sas f COCOA RS E የሐ EN ERE erp M ren e M BET PACAP NT NP 5 KA MÄR? کت‎ f CEMO Eau سو ہک سال‎ dE M 1.5 TR n Tm 3 d Eh EN ի او‎ None | EX POS PUT 4 11 رو‎ Ae ի १48) sss MN ارت نم ال و ا ویر دوش‎ ات‎ P 4 LAS ] (éi H Ki P 1 ZED

I FS ከ5 M 1 yi

i 0 صا کی‎ ኣተ لوا‎ پیا ای بی و ری و و‎ De it Fi Tt 7 Te eerie Favor ioe 0130. E ASAIL PT PETI TATE ELE ዳን Me TN RTT TS

OK

id Wb 2 t 2 ፈገ 5 aya

E RARER کی و‎

ig ՈՅ xt 7 T.

RE E.‏ ا yh‏

5 0

* e.

kens Առ Ak fe 32 Ail 2 ሊዳ E HATE WR Ñ X

Hu UE Án

LG) « 4 09 Ա D D A D RE

4€ n TA dA Ud EN x DO PETER

E Wgd ا وط‎ 0 D

ተል HERE E ան

DREMS Cr er WM 4 ከዳር ክቶ

ան

աջ

E d EIN E Nu کوٹ 3 7 ور‎ - امش‎ ` ամար ԴՂՈՂՆՂԱ՞ "ا‎ apt %

=20 5ጌ፣ Լ, ተኹ ስኬ የደሜ و رن رہ‎ d PHI Mi ATL

KL 60 ee و ا و وو و ور‎ meer mies OY Teed ԱԴՄԻՆ ft "ETE EM NET 111 اہو‎

e a EK‏ او و چا جو اکر چا یر زی ںہ سی یں یو پر رو اوں و را یم پاش پر وش ایت

u n UR. Lea ዳ*ላነኮ*ነ vaj le कका մն DAD? TNT y 1214711119 1م‎ rey سا‎ IN

a nay ի S ^H TIEN NCEE Vi T Lou hig POE | n MN փլ գը (OO DP G

LE TR ND cS ا یی روا نار ایا سر‎ CEA vil 441,5፤5 )4፡4፤28/2፣ .'ነ፤ፈ1:ነ HN

DT TET $^. ७६.६४ १६११ TAOS ^ qth aoe Ang 0 ا ا موا رکا بی‎ KN) մ qu Eb "T d rA Um d WEE, he A kintkeoei (a Al ATi T else Pn ի እክ " AP

d 4 H - Ս Ա DI 0 0 ն ն են DI ! 4*”1'"ያ,% शिप ار‎ ԷՏ He y MM, tus PEST TTY RD Ա եի BY HHS

0 ۱ i 1 ፈስን. የዛ ار‎ իւ

H ւ Ա1111) TASTE SETTLES EIT ach j کات‎ (ent CNA REH ‹ጫ/4=( ንስየ ለገጸ ጃት رای سر ار پوس ای ار‎ ԼՂԱՐ 7 ի ի ի ७011221 ارات‎ ի ار رجہ‎ BELT EETL E کش ایا‎ CO زی روس‎ እንከ አረን DEES D 1 nip 981 | 0 ն e Zen a xl) ا و رج‎ NIST اس وو یی سد سر یں ہہ‎ 1 001 NES Ա i լ پر بط‎ DIR Pi RG Me ریو و رر رو‎ ) ንተ ያዥ 7 رو‎ (D TTT eh 55 ہا‎ `: մայրր, Սն ክን... 1.)17*ዛ1] 4.ዓዔ 4፡5,፡4(,7462፤ 405) 454: 01 AL) لس يذ ل آل‎ 0 हि Rae af DILL وو رو بی “7 24 14۰7ا کرو‎ नह وه‎ ۰ էն 0,71 1.5 4:/ኒ TNE E ERTIY t E LES) ՞ E մոն. INNES CEOS SIT CTI ais rele A 11360 HOTTY 145% «4 AR) Ա SENT NN Լե ETD TTT KOSS TET EUS 7 ግየ ‘+ KI PEE SOLS ԱԹԱՆ ԱԱ ETER TT bey ایگ‎ Aan Che ری‎ ԱԱ Ռենն) k ARTEEN بی و پر یہو‎ wbd, ؛‎ TER) e t १४८५१; M ՆԱՆՈ YEE ५_ १७ ն ատ մմ 17,111) نا كو‎ ክህ ե ሃዔ- 1 ۶ ۱ en ET, RA, Jus tua qe ١ P ,

AW e

“as ի WEE) te زوس‎ dp DO ሰራ Kc (ail ի tet

ի եե դ 0 لے‎ KN

:1,1.ሌ.1.1

ves የለየ

Ա ՓԱ RIZ

A i m E E CCP Dore ل‎ fea aren str 5

و t t 4,2,5 է 3:‏ ری 44.1 OT RT‏ و ի ի‏ - ԱՌԱՇ‏

میک

TED)

Co Ee

KH լ t ES PENIS EA a ዥም ሰርክ ۷ید‎ )47 Gi d 31 ^ լ dk?

wer ae

POET

FLICHTE ԻՆ) CNA

اہ و ہر ہر ا رک ری ران نز Ln Ա ւ ኣደ AG‏

NL RTE է 95 6.8.1. ርህ አይይ ሸይ! ደዋ

Ce ہر یر ہر یں‎ SEN 4 SE ON Yl 1 ol OO n 4 0 } ۱ء ؛ ماد‎ (D OTA ede 10000 ed Prey ea

Wa لل‎ ԱԹ. 1,፤ሠነ ‹1'"( SHIH LETS PEDE" i di 4;

wos he ET) GT BL TITER ELI ECAC TENS TO FSET rue ONION OTS

በን (RS ክ!!።ላ#ላ። #'ሚሜ1፣። 1") ՆՐԱ ԵՍԱՒՂԻՍՈՂՒՅՂ Ո ՂՂԻԸԻ Ն: 25.४४.

Ki 14 ks T Lon و‎ 7 11፡1 BRIBE 4 Mi

tl: 4 d یتین‎ Jay yl

REED یئ 4ه‎ መን የህት

PSO HIRO ሺዳ RLE 1 81). 301) 4

a war en

Ka Ch

یی रा‏

Yu.

s< a 343 wie ae EA

w y ሻው

ቦዳ

ጫኔ ጫ፡ ታይ ተመካ رخ‎

و

ben ው. `

IS 1:"ህ ROR ULES DR E Ke

ECK ን;

E.

KE سر‎ wre e

Gs

GM 74: 1 १५५ *'ዒ ४२२१७ LTE NO D DTD ն PFN TO CEL tf الل‎ LE, wi رو‎

a

Sr BRA MEN

Val vl

<= 2?

ow e + tombe E

0 dr 5 թ NA LA IA Ein 3 47 ክክ I اک‎ $4 a rene

فو لے

3 ON RAL, i: [n AX RR -

ሥመ ምግ

ն - ‘qi a | ጊሼ የሼ) ሐ) و ربا‎ ee 8. 5 1*1 5ኻጫ፡ EXIIT | "T D D 4 Հ ti LT vA vine «22144,1 Կ Gt 5 "a - 4,2 ' a w "na WELT HR ET RTL በጀር ስየ بے‎ HI कक सिं ٠ TyTN STINET SES ا‎ , १९५४१ १7 ८६/3३/६१2६ ४८११५ անիմ անեմ Աս 17111711 pT cfd, Gan է 1 ag tele A i'w’ ԱԱ ԱԱ ԱՏ ՋԱԼԱԼ FTE RIT ON ALAT OE TALA LA GE

حدم

2, Hey LEAN EA ا وی‎ AI 4 H ین یی‎ EE, : یا ا 2 وی‎ ጁን SN E Be यि ` 3 وی ہیں‎ EA "n D کپ‎ 9 8 ԱՂՎԱՆ An FR ا‎

UB H Ա "I ye pn رر ا‎ I 4 ud ۶ ^ وو ور نون‎ ይት ረ: १411102 ای‎ PIT ed اا ا ای پا و ا‎ SR? d Ki EN KENNEN

(e^ d 5*7 0 5 v

PER ee n ERE او‎ M ነይ ያ! ዱም ሚይ)

7 DH Sief ի

5 : 8 SIE E 110 aa

ع دم t‏

ቆሮ 25. ah

- E

: -

२४ ሜጦ» ው: ..ዌም

Or‏ و سب

pa seer اڈ حر‎ et et ee

> E KI?

" f, x

ምጫ መድ› 5+

32 eS 5

Pat

پت ا Hief?‏ 53 7 5 7

NS ==

Bee ff Ւ Lig > ri etd ^ DOC WAR d 0 ان‎ اہر‎ ET ն fe 48 n پت‎ a १.३. ४.१2 : Ato t ki RUE

ME TH հր ի Ki ԹԱՆ HOW " D SERIO FEDES] RENTON HET TY PI (end, Mee ELLE o १४४६४१३ wae ի i ६१५६९. ; १1५६४ d 43 tiu ان ںورک ور رو رجگ‎ թի ILI ال‎ DGD 0 6 اوت‎ WD LITT ITE ETT] EL :وم و کیا ا کے بانج ری مر غ کم‎ Է չէ 177 سیل بر ور‎ EEDA Or Fe ን) ሸይ ل‎ EMA 51 te نو‎ CELE و را و رر یس رو شر‎ LET Dele LP तकिया z+ ,«5#8:7'55ዛ፥ "፣ ንን 1... 7 1. ይይይ ተል. 3... 6 እ] n d ա EEA UD OUT 1 5 Shier ከ) تھی ور‎ առ տա 9 *ዛ ላ. ४४६९६. اور‎ Hn fa eye sb ov ری‎ «լթ کی تفر یی ای ہو زی ہر ررض زار یب یت‎ AMOUNT ان‎ ETL OH TOLER اتی نر تی‎ 1 d d VAN ar DLN YO ere? WC i ene oie میں تی‎ TULIT Pyeng ا روز تر ا رتو‎ HK? t ITI Nem `

1

101 E سرت‎

M acus

TaE oae ወመኔ ሙራ rie? መና

PO Sr RC rh pO و‎

259 “ም ጫኞ “መፍ: -ዳ' ግርት መሙ በሪሁ “ም ተት

የች, መዣ View Te TC Si ፎ.- لی‎

+z me راپ ہیں کا‎

EDS

«d gr چا‎

5+

= d

HA E Ai 414 یں‎

۶ SIA | KEE AT : 7 5 Ւ ८] Ի : SR WE eg LX ۴.۶ بچھی ھی جج‎ EX H bead Be hin 0 Tei 8 55. ኮመን H 0 oe di 1 4 1 E, ^L sre «Ր KC f. (ege चतर 1016. Ee

s 5 RR EE ICU pO FEES NS EN SL 7 Go Wi

ا a‏

$ 14 SX

Bar ኃሉ

سے

EA?

PEN

1 wi

Pr ata: ማኝ

سو

پر و ፡‏

ሦኙፓፖ ጸሮ

է ե

Ա i ea pili M رر ہز‎ 421 f7 ի D 0

መጻ ا‎

ie LICE BET

H a MI HAT E RAST "ቂዛ !'፡ EE i ^ EEE ին

d oY = ቦጄ ի

ا

%55 TEKILI I Hy لا پر ادا‎ hy ا‎ 0 EM MM 1 Zn vd: KA 4 #8 Heo pre CUT EG TS alt DoD MNT TOR و‎ ERATE i

1 4१.१ 0 Ak dat. "EL

ede‏ سر Cr x‏ We‏ Ce‏

۲ 1..0ቭ ር...) ts SRC EET t Ա

५५५८१ ८९०

በየ ա 21111111 En

MER FS ehh

NPR १२ CN

հի

<; ճե EL at MEA TATA 44 4 te x

E یں‎ "u SV و‎ Do AS S 2

foe

५४११० अ! ae ts ४५६४५०४, eee yS

ፈያን GEL TE ddn Man LITE

TUN Ut DEL IET 91.11 رر کرک ہے یلو کو‎ AE? RESITI 4 KEN TOL AE (Erd Ww 441861 CECR تا یس ہمت یتو تی پور و ورہن‎ ի انار ےر‎ մն IL MATURE tA ZITAT Agh j’ 1ر2‎ argos es 5 १५% sk {ase 1.) وسر کہ ہو و رر کر ا جو وروش‎ የርጎ ሚገ DN eh) KA تو وی یں‎ ք n j H 4 ኢ.ኤ አኬ | s ‹“ቴጳ(# i ۹۶۹۶ ٔ)۳ (aol STITT GATTI SITE NT) 7 262 ५१८७ WIELT RO? ند رر‎ E CEO ETA Rr "و‎ PI DOTT. LL d C I MIELE 0 ITE ዳየ" አረርጋ ያ'ሇ።፡*ኝ 1 +ٛم؟‎ م٤‎ D (CENT Ves gt ng 4 H B EO ሚፈ. نز شس ھا‎ yr وش رو رج ساك‎ RRS CU HA 22 BNO ATE E ECAR A RE CASTE Ty d EN dank Aal Մ It San H

d ہی یا‎ RC e پاب ای ایا ما‎ NS Si NK اہ‎ r:

HE SNE‏ ای ای کے

Ee: E At E

2 Vi AALS سنوی‎ M SE

at

deg

Ce

OR Get کھ‎

2 ور [A‏ نر یں یسا գ"‏ t‏

PURS a ~

Zéi

HRAN اس‎

FUN ue

^

ELM 3

دنس

5 ዱዉ

"SEIT Ep

KU لل‎ ՆԱ: (ELE at : { Դ ና! Ս ا‎ ዘበ”! !#11፡111 (ነሣ 0. رام تل‎ .4.. ... 822.7 9 የኸ "48g 4 HT E £ rer ات‎ : du PERSIE تر کور رگ و ور ریہ‎ TSIEN ELT و‎ ٦۹ n DET دو و‎ ag 4 ba یں‎ ንና 4 a ‹ጌ 484.5 ፲ዳ”ፇ፡ያ, է ի 222ء0۰‎ el LAHR ይ) ia Wins i աե = IPS may sr LEE "geris d nza ԱՂ նա ԱՆՆԱՆ ԱՂՈ UT Ա cog A A LET EE] de Ab CH Է ն : 4 ILIA ETT EE LT 0 XE PL ¢ 111 1.2 AU TAG ही اج پر کر کر‎ E ۹ š Մ անջ FRE لان‎ 11 ሖዶ 1ላ/ዩቱየ ያኔ፣ የነፃክ (ዳዛ*የላ1 /ጻ፡ 1 " TE IMPTT] CITA UTD TD i HELE 7 اسر ور سر ال‎

ہو V‏ H ac‏ کی و ریا

t d SHEL SAAN

Geck

Peer x ը - < = 5

2 A7

2

>

p 2 a

6 DALIT ይል ደኣ M

ASW?

ան ms ደ. አሎ

ages,

ህች ባሁ ሓዘ ቀር ሽሉ

ային: ህል PEN

ES ROTH ԾԱ 4. Կ GF 8 et ante րո, weit heat ia‏ وروی P #፥ 1 ጎዒ *ዛ 4 . ds ፻!* 1:2 13*4 45ነ፪ዊ፥7 1‏ ما ے رظار وجار رق :4 E my "RA d‏ 7

^

7 YP z E ፲:4 ME Tar :

Rien را‎ "75." ያው ԱՅ) FN CN SE ՀԱՐԱ ի १,१५६ A Ly STE Ել Š aha) Ee gehst E ا سی‎ D ow لہ‎ Le UGE ا ا دا‎ OE d^ ul CH ԵԶ PU GAN al EE H d ۹ Ki

ԱՂ. ፲ቓ,. MT py qXweatà del. [TP NAVES ՄԱՌ" մ 4 7 rr ری‎ ՈՒՄ WW CM کیج وه وی‎ ITE TS be SETS !? ሖንዛ ሂላ 6. \\¢ I ہیل ذو ہی‎ 1 (TEA CE” fe ld arte « »o tura) ATERT LTL OLT ae Nem T d IL PTT ITE EE IS GV | یراز رہ پیٹ‎ "TOM HI KO ከያ] نہ تر تی‎ Լե ४९१ ն ችል ተ. ይማ Ան

I ն s Ais ۹رز رڈ‎ EE በን ዘዝ کو‎ d 1 ի ի D PAG Cand ieee, ի یو انی سو‎ EU! ' ն LISER Ն ያር TEI 092 է PH? ի ԱՂԱՑ MP RP SON TIO TTT Heft DITE DS ILE EE بی سا کی بل‎ DORAN KEE EG, d MME IO OA BOT BL KW AAT DAN R KINI DNA! 4 7

ኤ.አ...) EAE LEE] ॥१५५८” १५५१५ 2८६१ 4

d nés‏ لیک

TE

^j Ի, # ՛ aye مر‎ ር. ROOT ون‎ Fr hr

।‏ جد

54

44” 3 թ): ያ. ኑፍ iat | PER Ya ምትን Avante ا‎ i رت وت ین‎ Be 8 s ARS NAIA EE Oe Pi ER ANEN

ኻያ 2 Հո ፒክ ՆԱԹԱՆ Zaat #ያነ፤ 4 VR LEE tok } ԱՆԵՆ ՉԱՂՆԱՆ { ամ 2 ՎԱՌ ԱՆԱՆ. ի 0

5E EA u^ EXTERN CL ار‎ ያሮ PARRY Lh Sa oe hea bole eas LR TEM M RE AN de (LAM MU t 14”

iA HE

Häng ት) AER

ኤአ ENS # APU ay x ሚን OK L^ p* ra tet nd STAR OM

(m4 DEL

KREE?